آرد نشاسته و گلوتن


آرد مخصوص کارخانجات نشاسته و گلوتن –> بربری ویژه –> آسیب نشاسته هم نباید بالا باشد که گلوتن خرد نشود.

برای این کارخانجات گلوتن بسیار حائز اهمیت است.

چون یک قسمت نشاسته سازی –> فروش نشاسته

و از طرفی فروش گلوتن خشک –> هرچقدر آرد قوی باشد بیشتر می توان گلوتن استخراج کرد.