آرد بربری


خاکستر کل: 0/7 – 0/8

وزن گلوتن: 26 به بالا

ایندکس: 80 به بالا

فالینگ: 300 – 400

آسیب نشاسته: 15/5-20


روی الک: 500 – حداکثر: 0/2

روی الک: 180 – حداکثر: 10

روی الک: 125 – حداکثر: 15

زیر الک: 125 – حداقل: 70