آرد تافتون


خاکستر کل: 0/8 – 1/2

وزن گلوتن: 25 به بالا

ایندکس: 75 – 85

فالینگ: 300 – 400

آسیب نشاسته: 17-20


روی الک: 500 – حداکثر: 0/5

روی الک: 180 – حداکثر: 7

روی الک: 125 – حداکثر: 25 – 18

زیر الک: 125 – حداقل: 70