آرد ستاره


خاکستر کل: 0/5 – 0/7

وزن گلوتن: 26 به بالا

ایندکس: 75 به بالا

فالینگ: 300 – 400

آسیب نشاسته: 18/5 – 25


روی الک: 500

روی الک: 180 – حداکثر: 5

روی الک: 125 – حداکثر: 15

زیر الک: 125 – حداقل: 75