آرد سمولینا و ماکارونی


این کارخانجات، تمیزی و رخ آرد برایشان بسیار مهم است. (مثلا نباید ذرات سبوس خیلی مشخص باشد.)

در واقع خال و لک سبوس نداشته باشیم.

گلوتن برای این کارخانجات خیلی مهم نیست و خاکستر تقریبا 0/5

آرد این کارخانجات روی توری 355 –> صفر  (چون یک الک کنترل به این سایز دارند، اگر آرد مذکور بالای توری 355 ذرات داشته باشد مورد پسند نمی باشد.)

زیر توری 125 –> %40 – %30

روی توری 180 –> %25 – %20

بقیه بین 180 – 250