آرد سنگک


خاکستر کل: 1/2 – 1/4

وزن گلوتن: 24 به بالا

ایندکس: 80 به بالا

فالینگ: 300 – 400

آسیب نشاسته: 17 – 20


روی الک: 500 – حداکثر: 0/5

روی الک: 180 – حداکثر: 8

روی الک: 125 – حداکثر: 17

زیر الک: 125 – حداقل: 65