آرد مخصوص خمیر پیتزا و سمبوسه


خاکستر کل: 0/5 – 0/45

وزن گلوتن: 24 – 26

ایندکس: 70 – 75

نول خیلی خوب (فوق العاده نرم): %30