آرد نول قنادی


خاکستر کل: زیر 0/5

وزن گلوتن: 23 – 24

ایندکس: 80 – 85

آسیب نشاسته:

          کراکرها: 18/5 – 15/5

          نودل ها: 17/5 – 15

          کوکی های مثل بیسکوییت: 16/3 – 14