آرد نول نرم و رطوبت بالا


خاکستر کل: 0/5 – 0/7

وزن گلوتن: 28 – 26

ایندکس: 80 – 75

رطوبت: 12 – 14

جذب آب: %52 – %54


ذرات زیر الک 125: %92 – %90