آرد کلوچه و بیسکوییت


خاکستر کل: 0/6 – 0/65

وزن گلوتن: 28 – 29

ایندکس: 85 – 90

فالینگ: 300 – 400

آسیب نشاسته: 14 – 16/3